Sunday lesson | March 12, 2017 | Rev. Neusom Holmes