Sunday lesson | March 26, 2017 | Rev. Neusom Holmes