Sunday lesson | March 5, 2017 | Rev. Neusom Holmes